Archive

Një foshnjë dyditëshe, me kordonin umbilikal