Çfarë është Testi Harmony (NIPT – Non Invasive Prenatal Test)

Testi Harmony mund të bëhet pas javës së 10-të të shtatzënisë. Mund të bëhet për shtatzënitë me një fetus apo binjak, si dhe shtatzënitë me proçedura FIV.

Harmony test është një test prenatal jo invaziv. Ky test analizon gjakun e nënës, duke kërkuar material ADN të fetusit në të.
Testi Harmoni ka perqindje më të mirë detektimi të anomalive kromozomike, 21.13.18 dhe ose XY, sesa depistimi me bi apo triple test .
Ky test identifikon:
-99% të fetuseve me trisomy 21 (Down syndrome)
-97% të fetuseve me trisomy 18 (Edwards syndrome)
-92% të fetuses me trisomy 13 (Patau syndrome)

Testi Harmony është test i thjeshtë gjaku dhe nuk paraqet asnjë rrezik për nënën dhe as për fetusin.

Çfarë do të thotë rezultati “risk i lartë”?
Nëse rezultati është “risk i lartë” për anomali të kromozomeve 21, 13, 18, X ose Y, kjo nuk do të thotë që bebi ka ndonjë nga këto difekte. Kjo bën të nevojshme kryerjen e amniocentezës ose marrjen e vileve korionike për të konfirmuar diagnozën .

Rezultati “risk i ulët”
Nëse rezultati është risk i ulët (risk më pak se 1 në 10,000), kjo tregon që bebi ka shumë pak shance të jetë mbartës i këtyre anomalive, pasi ky test nuk arrin të kapi të gjitha rastet e anomalive kromozomike. Nëse gjatë ekzaminimit ekografik mjeku kap anomali strukturore, ose kap shenja të veçanta, atëherë mjeku mund të të këshillojë teste shtesë të tilla sikur amnioceteza .

Testi Harmony është i mirë për shumicën e grave, por jo i përshtatshëm për këdo. Shumë gra mund të përfitojnë prej këshillimit dhe ekzaminimit ekografik. Disa mund të kenë me shumë nevojë për marrje të vileve koriale apo amiocenetezës sesa të kryejnë këtë test, të përcaktuar dhe të këshillluar nga mjeku specialist.

Share With:
Translate »
645 Views