Ky është qyteti shqiptar që shpenzon më shumë për shkollimin e fëmijëve

Çdo pesë nxënës në Shkodër njëri ndjek shkollën në arsimin privat. Të dhënat e publikuara nga INSTAT tregojnë se Shkodra ka përqindjen më të lartë të nxënësve që shkojnë në shkolla private. Në arsimin e mesëm publik ndjekin studimet 87,6 % e nxënësve të arsimit të mesëm gjithsej. Nxënësit e regjistruar në arsimin publik në të gjithë qarqet përbëjnë shumicën, krahasuar me regjistrimet në arsimin privat.

Megjithatë, sikurse raporton INSTAT vihen re diferenca të ndjeshme midis qarqeve të Shkodrës, Vlorës, Fierit dhe Tiranës, të cilët kanë përqindje më të lartë të arsimit të mesëm privat dhe qarqeve të Gjirokastrës, Elbasanit dhe Beratit ku arsimi privat përbën vetëm një përqindje të vogël ndaj arsimit të mesëm gjithsej. Në qarkun e Kukësit dhe Dibrës nuk ka arsim të mesëm privat.

Të dhënat për arsimin zyrtar mblidhen sipas niveleve arsimore dhe shërbejnë si burimi kryesor për prodhimin e statistikave dhe indikatorëve të arsimit. Në procesin e mbledhjes dhe përpunimit të tyre përdoret ISCED 2011, klasifikimi ndërkombëtar standard i arsimit, rekomanduar nga Eurostat dhe UNESCO. Burimi kryesor i të dhënave është Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjithashtu Ministria e Financave dhe Ekonomisë për arsimin profesional. Në bazë të informacionit të marrë, INSTAT përpunon të dhënat dhe llogarit treguesit sipas niveleve arsimore: për arsimin parashkollor, arsimin e detyruar 9 vjeçar, arsimin e mesëm gjimnaz profesional dhe social kulturor, për arsimin e lartë sipas programeve, etj. Treguesit llogariten sipas viteve shkollorë / akademikë, në nivel vendi dhe qarku për arsimin para universitar dhe në nivel vendi për arsimin e lartë.

Numri i nxënësve të arsimit para universitar ka një ulje të vazhdueshme në vlerë absolute. Në vitin shkollor 2018-2019 morën pjesë në arsimin para universitar 502.120 nxënës dhe fëmijë, duke shënuar një ulje prej 3,6 %, krahasuar me vitin shkollor 2017-2018. Rënia e numrit të nxënësve në vlerë absolute, ndjek rënien e popullsisë së grup moshës që i përket arsimit para universitar. Në vitin shkollor 2018-2019, morën pjesë gjithsej në arsimin parashkollor 78,942 fëmijë, duke shënuar një ulje prej 2,6 %, ndërsa morën pjesë në arsimin 9-vjeçar 306,530 nxënës, duke shënuar një ulje prej 4,1 %, krahasuar me vitin paraardhës./Monitor

Share With:
Translate »
528 Views