Loja dhe rëndësia e saj tek fëmijët

Loja është aktiviteti më i rëndësishëm në jetën e fëmijëve. Ajo luan një rol në vetë zhvillimin e tyre. Fëmijët gjatë lojës gjejnë mundësi optimale për të ndërperceptuar me ambientin dhe njerëzit përreth, duke zhvilluar kështu aftësitë e tyre kognitive, sociale dhe emocionale.

Nëpërmjet lojës ata njohin më mirë botën e jashtme dhe shfaqin më mirë atë të brendshmen.

Nëpërmjet lojës, fëmija mund të jetë dikush në çdo vend dhe kohë.

object-play

Funksionet e lojës:

 Fëmija kupton botën që e rrethon

 Zgjeron të kuptuarin social dhe kulturor

 Shpreh ndjesitë dhe emocionet

 Praktikon të menduarin fleksibël

 Mëson të marrë në konsideratë perspektivën e të tjerëve

 Zhvillon vetëkontrollin

 Rrit aftësitë dhe shkathtësitë gjuhësore

 Ndihmon në zhvillimin e trurit dhe zhvillimin motorik

Share With:
Translate »
4038 Views